WINDSCREEN WASHERSUMMER READY TO USE

CHAMPION WINDSCREEN WASHERSUMMER READY TO USE

کد محصول: 50220

شوینده قوی شیشه اتومبیل آماده مصرف که می توان آن را در دماهای خارجی حداکثر صفر درجه سانتی گراد استفاده کرد. ...

 WINDSCREEN -22°CREADY TO USE

CHAMPION WINDSCREEN -22°CREADY TO USE

کد محصول: 50210

شوینده قوی رقیق شده شیشه اتومبیل آماده مصرف که می توان آن را در تمام طول سال با حفاظت در برابر شبنم در 22- درجه سانتی گراد استفاده کرد ...

 WINDSCREEN CONCENTRATE

CHAMPION WINDSCREEN CONCENTRATE

کد محصول: 50200

شوینده کنسانتره ضدانجماد قوی رقیق نشده شیشه اتومبیل که می توان آن را در تمام طول سال با حفاظت در برابر شبنم، با انتخاب خود شما به صورت یک بار رقیق شده ...

 COOLANT -36°CSTANDARD G11

CHAMPION COOLANT -36°CSTANDARD G11

کد محصول: 50100

سرد کننده رقیق شده با پایه اتیلن گلیکول برای استفاده در موتورها. این محصول، مهار کننده با تکنولوژی اسید آلی (OAT) را به کار برده و فاقد نیتریت، ...

 ANTI-FREEZESTANDARD G11

CHAMPION ANTI-FREEZESTANDARD G11

کد محصول: 5000

کنسانتره سرد کننده رقیق نشده با پایه اتیلن گلیکول برای استفاده در موتورها. این محصول، مهار کننده با تکنولوژی اسید آلی (OAT) را به کار برده و فاقد نیتریت، ...

 COOLANT -36°CLONGLIFE G12+

CHAMPION COOLANT -36°CLONGLIFE G12+

کد محصول: 50101

سرد کننده رقیق شده با پایه اتیلن گلیکول برای استفاده در موتورها. این محصول، مهار کننده با تکنولوژی اسید آلی (OAT) را به کار برده و فاقد نیتریت، ...

 ANTI-FREEZELONGLIFE G12+

CHAMPION ANTI-FREEZELONGLIFE G12+

کد محصول: 50001

کنسانتره سرد کننده رقیق نشده با پایه اتیلن گلیکول برای استفاده در موتورها. این محصول، مهار کننده با تکنولوژی اسید آلی (OAT) را به کار برده و فاقد نیتریت، ...

 COOLANT -36°CLONGLIFE G13

CHAMPION COOLANT -36°CLONGLIFE G13

کد محصول: 50102

سرد کننده رقیق شده با پایه اتیلن گلیکول/گلیسرین برای استفاده در موتورها. این محصول، مهار کننده با تکنولوژی اسید آلی هیبرید (OAT) را به کار برده و فاقد نیتریت، ...

 LONGLIFE G13

CHAMPION LONGLIFE G13

کد محصول: 50002

کنسانتره سرد کننده رقیق نشده با پایه اتیلن گلیکول/گلیسرین برای استفاده در موتورها. این محصول، مهار کننده با تکنولوژی اسید آلی هیبرید (HOAT) ...