COLDCLEANER

CHAMPION COLDCLEANER

کد محصول: 5002

این روغن، محصول تمیز کننده و حلال، با پایه حلال آلیفاتیک، امولسیفیرها و فعال کننده کشش می باشد. ...

 RADIATOR SEALER & CONDITIONER

CHAMPION RADIATOR SEALER & CONDITIONER

کد محصول: 70316

این محصول، به صورت دائمی مانع از ترک های مویی و نشت ها در رادیاتور، پمپ آب، واشر سر سیلندر و انسداد موتور شده و آنها را مهر و موم می کند. ...

 RADIATORCLEANER

CHAMPION RADIATORCLEANER

کد محصول: 70315

این محصول برای تمیزسازی کل سیستم خنک کننده و جهت بهبود انتقال حرارت از موتور به سیستم خنک کننده ایجاد شده است. ...

 OIL LEAK STOP

CHAMPION OIL LEAK STOP

کد محصول: 70314

این محصول مانع از نشت روغن از میان مهر و موم ها شده و آن را متوقف می سازد. ...

 ENGINE FLUSH

CHAMPION ENGINE FLUSH

کد محصول: 70313

درون موتور را با از بین بردن لجن، مواد چسبنده، زنگ و لعاب به طور کامل تمیز می سازد. ...

 DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

CHAMPION DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

کد محصول: 70312

این محصول، افزودنی سوخت دیزل آلی-فلزی جهت استفاده به عنوان کاتالیست برای بازسازی فیلترهای ذره ای دیزلی می باشد. ...

 DIESELTREATMENT

CHAMPION DIESELTREATMENT

کد محصول: 70311

کل سیستم سوخت را تمیز کرده، عدد ستان را افزایش داده و قدرت و کارایی را بازیابی می کند. ...

 GASOLINETREATMENT

CHAMPION GASOLINETREATMENT

کد محصول: 70310

کل سیستم سوخت از جمله سوپاپ ها، کاربراتورهای کثیف و انژکتورهای مسدود شده را تمیز می کند. ...