HYDRO ISO 5

CHAMPION HYDRO ISO 5

کد محصول: 4000

این روغن معدنی به ویژه برای برآورده ساختن نیازهای مهم ترین سازندگان تجهیزات هیدرولیک طراحی می شود و حاوی افزودنی های ضد سایشی، آنتی اکسیدانت، ضد خوردگی و ضد کف می باشد. ...

 HYDRO ISO 10

CHAMPION HYDRO ISO 10

کد محصول: 4001

این روغن معدنی به ویژه برای برآورده ساختن نیازهای مهم ترین سازندگان تجهیزات هیدرولیک طراحی می شود و حاوی افزایندهای ضد سایشی، آنتی اکسیدانت، ضد خوردگی و ضد کف می باشد. ...

 HYDRO ISO 15

CHAMPION HYDRO ISO 15

کد محصول: 4002

این روغن معدنی به ویژه برای برآورده ساختن نیازهای مهم ترین سازندگان تجهیزات هیدرولیک طراحی می شود و حاوی افزایندهای ضد سایشی، آنتی اکسیدانت، ضد خوردگی و ضد کف می باشد. ...

 HYDRO ISO 22

CHAMPION HYDRO ISO 22

کد محصول: 4004

این روغن معدنی به ویژه برای برآورده ساختن نیازهای مهم ترین سازندگان تجهیزات هیدرولیک طراحی می شود و حاوی افزایندهای ضد سایشی، آنتی اکسیدانت، ضد خوردگی و ضد کف می باشد. ...

 HYDRO ISO 32

CHAMPION HYDRO ISO 32

کد محصول: 4005

این روغن معدنی به ویژه برای برآورده ساختن نیازهای مهم ترین سازندگان تجهیزات هیدرولیک طراحی می شود و حاوی افزایندهای ضد سایشی، آنتی اکسیدانت، ضد خوردگی و ضد کف می باشد. ...

 HYDRO ISO 46

CHAMPION HYDRO ISO 46

کد محصول: 4006

این روغن معدنی به ویژه برای برآورده ساختن نیازهای مهم ترین سازندگان تجهیزات هیدرولیک طراحی می شود و حاوی افزایندهای ضد سایشی، آنتی اکسیدانت، ضد خوردگی و ضد کف می باشد. ...

 HYDRO ISO 68

CHAMPION HYDRO ISO 68

کد محصول: 4007

این روغن معدنی به ویژه برای برآورده ساختن نیازهای مهم ترین سازندگان تجهیزات هیدرولیک طراحی می شود و حاوی افزایندهای ضد سایشی، آنتی اکسیدانت، ضد خوردگی و ضد کف می باشد. ...

 HYDRO ISO 100

CHAMPION HYDRO ISO 100

کد محصول: 4008

این روغن معدنی به ویژه برای برآورده ساختن نیازهای مهم ترین سازندگان تجهیزات هیدرولیک طراحی می شود و حاوی افزایندهای ضد سایشی، آنتی اکسیدانت، ضد خوردگی و ضد کف می باشد. ...

 HYDRO ISO 150

CHAMPION HYDRO ISO 150

کد محصول: 4009

این روغن معدنی به ویژه برای برآورده ساختن نیازهای مهم ترین سازندگان تجهیزات هیدرولیک طراحی می شود و حاوی افزایندهای ضد سایشی، آنتی اکسیدانت، ضد خوردگی و ضد کف می باشد. ...

 4010

CHAMPION 4010

کد محصول: HYDRO ISO 220

این روغن معدنی به ویژه برای برآورده ساختن نیازهای مهم ترین سازندگان تجهیزات هیدرولیک طراحی می شود و حاوی افزایندهای ضد سایشی، آنتی اکسیدانت، ضد خوردگی و ضد کف می باشد. ...

 HYDRO ISO 320

CHAMPION HYDRO ISO 320

کد محصول: 4015

این روغن معدنی به ویژه برای برآورده ساختن نیازهای مهم ترین سازندگان تجهیزات هیدرولیک طراحی می شود و حاوی افزایندهای ضد سایشی، آنتی اکسیدانت، ضد خوردگی و ضد کف می باشد. ...

 HYDRO SAE 10W

CHAMPION HYDRO SAE 10W

کد محصول: 4101

روغن هیدرولیک پاک کننده، ساخته شده با روغن های پایه کیفیت بالا و افزاینده های ویژه. ...