LITHIUM COMPLEX EP 2

CHAMPION LITHIUM COMPLEX EP 2

کد محصول: 9141

گریس کمپلکس لیتیم با افزاینده های "فشار شدید" بدون سرب، به ویژه برای روغن کاری یاتاقان های غلتنده وسایل نقلیه ایجاد شد. ...

 LITHIUM GREASE EP 1

CHAMPION LITHIUM GREASE EP 1

کد محصول: 9126

این محصول، گریسی با خواص فشار بالا، به طور کلی برای کاربردهای بار سنگین می باشد. این گریس دارای خواص پایداری اکسیداسیون و ضد فرسایشی خوب است. ...

 LITHIUM GREASE EP 2

CHAMPION LITHIUM GREASE EP 2

کد محصول: 9130

این محصول، گریس با خواص فشار بالا، به طور کلی برای کاربردهای بار سنگین می باشد. این گریس دارای خواص پایداری اکسیداسیون و ضد فرسایشی خوب است. ...

 LITHIUM GREASE EP 3

CHAMPION LITHIUM GREASE EP 3

کد محصول: 9115

این گریس، گریسی با خواص فشار بالا، به طور کلی برای کاربردهای بار سنگین می باشد. این گریس دارای خواص پایداری اکسیداسیون و ضد فرسایشی خوب است. ...

 MULTIPURPOSE GREASE 2

CHAMPION MULTIPURPOSE GREASE 2

کد محصول: 9100

این محصول، گریس روغن کاری برای کاربردهای کلی می باشد که برای آنها هیچ نیاز ویژه ای وجود ندارد. ...

 MULTIPURPOSE GREASE 3

CHAMPION MULTIPURPOSE GREASE 3

کد محصول: 9103

این گریس برای طیف گسترده ای از یاتاقان های ساده و غلتشی برای کاربردهای مربوط به خودرو و صنعتی استفاده می شود. آن را می توان در دمای بالا در محدوده ای خاص استفاده کرده و دارای مقاومت خوب در برابر آب می باشد. ...

 ALL-PURPOSE EP NR. 0

CHAMPION ALL-PURPOSE EP NR. 0

کد محصول: 9182

این محصول، گریس لیتیمی نیمه سیال می باشد. و دارای پمپاژ دمای پایین عالی بوده که ویژگی جریان خوب آن را حفظ می کند. ...

 ALL-PURPOSE EP NR. 00

CHAMPION ALL-PURPOSE EP NR. 00

کد محصول: 9180

این محصول، گریس لیتیمی نیمه سیال می باشد. و دارای پمپاژ دمای پایین عالی بوده که ویژگی جریان خوب آن را حفظ می کند. ...

 CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY

CHAMPION CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY

کد محصول: 9183

این محصول، گریس لیتیم-کلسیمی با پایه روغن های معدنی می باشد. ...

 LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN

CHAMPION LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN

کد محصول: 9184

این محصول، گریس لیتیم-کلسیمی با پایه روغن های معدنی می باشد. ...

 LITHIUM GREASE EPA

CHAMPION LITHIUM GREASE EPA

کد محصول: 9140

این گریس، گریسی با خواص فشار بالا، به طور کلی برای کاربردهای بار سنگین می باشد. این ...

 MULTI MOLY GREASE 2

CHAMPION MULTI MOLY GREASE 2

کد محصول: 9120

این محصول، گریس روغن کاری برای کاربردهای کلی می باشد که برای آنها هیچ نیاز ویژه ای وجود ندارد. ...